زیرنهنج hypothalamus

فارسی : زیرنهنج

انگلیسی : hypothalamus