(غده) زیرمغزی hypophysis (gland)

فارسی : (غده) زیرمغزی

انگلیسی : hypophysis (gland)