خونْ‌بهر hematocrit

فارسی : خونْ‌بهر

انگلیسی : hematocrit