دستگاه گلژی Golgis apparatus

فارسی : دستگاه گلژی

انگلیسی : Golgis apparatus