زمین‌گرایی geotropism

فارسی : زمین‌گرایی

انگلیسی : geotropism