برون‌رانی exocytosis

فارسی : برون‌رانی

انگلیسی : exocytosis