(غده) رومغزی epiphysis (gland)

فارسی : (غده) رومغزی

انگلیسی : epiphysis (gland)