برچاكنای epiglottis

فارسی : برچاكنای

انگلیسی : epiglottis