درون‌بری endocytosis

فارسی : درون‌بری

انگلیسی : endocytosis