درون‌شامه قلب endocardium

فارسی : درون‌شامه قلب

انگلیسی : endocardium