دارینه dendrite

فارسی : دارینه

انگلیسی : dendrite