رنگ‌دیسه chromoplast

فارسی : رنگ‌دیسه

انگلیسی : chromoplast