میان‌تن centrosome

فارسی : میان‌تن

انگلیسی : centrosome