فروگشت catabolism

فارسی : فروگشت

انگلیسی : catabolism