فروگشتی catabolic

فارسی : فروگشتی

انگلیسی : catabolic