سرخرگ كاروتید، خوابرگ carotid artery

فارسی : سرخرگ كاروتید، خوابرگ

انگلیسی : carotid artery