هورمون پادپیشابی antidiuretic hormone

فارسی : هورمون پادپیشابی

انگلیسی : antidiuretic hormone