فراگشت anabolism

فارسی : فراگشت

انگلیسی : anabolism