فراگشتی anabolic

فارسی : فراگشتی

انگلیسی : anabolic