نشادیسه amyloplast

فارسی : نشادیسه

انگلیسی : amyloplast