(گویچه سفید) تك‌هسته‌ای agranulocyte

فارسی : (گویچه سفید) تك‌هسته‌ای

انگلیسی : agranulocyte