هم‌سانه uniforme

فارسی : هم‌سانه

انگلیسی : uniforme