اتمام حجت، زنهاره ultimatum

فارسی : اتمام حجت، زنهاره

انگلیسی : ultimatum