برشتار toaster oven

فارسی : برشتار

انگلیسی : toaster oven