بندآور thermocouple

فارسی : بندآور

انگلیسی : thermocouple