نظری theoretically

فارسی : نظری

انگلیسی : theoretically