نظریه‌پرداز theoretist

فارسی : نظریه‌پرداز

انگلیسی : theoretist