نمایش‌سرا theatre

فارسی : نمایش‌سرا

انگلیسی : theatre