نمایش play (stage)

فارسی : نمایش

انگلیسی : play (stage)