اتحادیه syndicat

فارسی : اتحادیه

انگلیسی : syndicat