هم‌نشست، محفل علمی symposium

فارسی : هم‌نشست، محفل علمی

انگلیسی : symposium