نماد، رمز 2 symbole

فارسی : نماد، رمز 2

انگلیسی : symbole