پرداخت‌كار retoucheur

فارسی : پرداخت‌كار

انگلیسی : retoucheur