مصاحبه مطبوعاتی press conference, news conference

فارسی : مصاحبه مطبوعاتی

انگلیسی : press conference, news conference