درصدانه، درصد (بنا به مورد) pourcentage

فارسی : درصدانه، درصد (بنا به مورد)

انگلیسی : pourcentage