دستگاه تكثیر polycopie

فارسی : دستگاه تكثیر

انگلیسی : polycopie