پیاده - سوار park and ride

فارسی : پیاده - سوار

انگلیسی : park and ride