پردینه paravent

فارسی : پردینه

انگلیسی : paravent