سازمند organized

فارسی : سازمند

انگلیسی : organized