گوش به زنگ on call

فارسی : گوش به زنگ

انگلیسی : on call