موزه، گنجینه museum

فارسی : موزه، گنجینه

انگلیسی : museum