ریزفیلم microfilm

فارسی : ریزفیلم

انگلیسی : microfilm