ریزبرگه microfiche

فارسی : ریزبرگه

انگلیسی : microfiche