عایق‌كاری، عایق‌بندی isolation 2

فارسی : عایق‌كاری، عایق‌بندی

انگلیسی : isolation 2