بخاری برقی heater 2

فارسی : بخاری برقی

انگلیسی : heater 2