هماهنگ harmonique

فارسی : هماهنگ

انگلیسی : harmonique