هماهنگی harmonie

فارسی : هماهنگی

انگلیسی : harmonie