منجمد كردن freeze

فارسی : منجمد كردن

انگلیسی : freeze