فرهنگ مردم folklore

فارسی : فرهنگ مردم

انگلیسی : folklore