درخش flash/flashlight

فارسی : درخش

انگلیسی : flash/flashlight